Boekhouding en boekhoudkundige expertise – prive- en gerechtelijke expertise 

 • Organisatie, het voeren van, en het toezicht op, de boekhouding en de wettelijke stukken, ook de elektronische – begeleiding bij het opstarten van een algemene en/of analytische boekhouding – adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geïnformatiseerde boekhoudsystemen
 • Volledige of gedeeltelijke outsourcing van de dienst boekhouding
 • Codering van de verantwoordingsstukken
 • Periodieke (en hoe dan ook op kwartaalbasis uitgevoerde) opmaak van de saldi, dagboeken en boekhoudkundige historische overzichten
 • Opstelling van de interne jaarrekening
 • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
 • Nazicht en correctie van elk boekhoudstuk, ongeacht de vraag of er een attestering of een expertiseverlag uit voortvloeit bedoeld om aan derden te worden overhandigd
 • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor kmo‟s en kleine en middelgrote vzw‟s
 • Analytical management accounting – kostprijsbepaling
 • Zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s, ongeacht de vraag of daaruit een attest of een expertiseverslag voortvloeit bedoeld om aan derden te worden overhandigd ϖ Uitvoering van externe audits (zowel contractuele als wettelijk verplichte) die resulteren in een complete diagnose van de financiële situatie van uw onderneming en van uw jaarrekening
 • Consolidatie van kleine groepen (kmo‟s en vzw‟s)
 • Omzetting van de standaarden IAS/IFRS en US GAAP in het Belgische boekhoudrecht
 • Wettelijke controle van de boekhoudbescheiden die tot een officiële attestering leidt
 • Opmaak en controle van de rekeningen van een nalatenschap, voogdij of voorlopig beheer – beoordeling van investeringen, beheer van werkkapitaalbehoeften …
 • Adviezen inzake management en prognosestelling
 • Adviezen inzake strategisch management (audit, waardering, nazicht van voorlopige rekeningen, beheercontrolesysteem vanuit strategisch perspectief)