Uw juridische dienst voor ondernemingen in moeilijkheden en corporate governance

  • Begeleiding en adviesverlening bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen (keuze van rechtsvorm, soort vennootschap, statuut, enz.)
  • Praktische toepassing van het burgerlijk recht en het handelsrecht (opstellen contracten, aktes…) – analyse en juridische adviesverlening inzake economische verrichtingen (openbare of privéaanbesteding, exportmarkten enz.)
  • Ondersteuning en adviesverlening ten behoeve van het beheerorgaan bij het toepassen van het Wetboek van Vennootschappen – benaderingswijzen en handelingen op het vlak van de neerlegging en inschrijving van de wettelijke publicaties (benoeming of hernieuwing van het mandaat van zaakvoerders, bestuurders, revisoren; verplaatsing van de maatschappelijke zetel; enz.) – assistentie bij, en opstelling van de notulen van, de (gewone zowel als buitengewone) algemene vergaderingen (oproepingen, aanwezigheidslijsten, beheerverslag van de raad van bestuur of het college van 33 zaakvoerders t.a.v. de algemene vergadering) – problematiek van de afschaffing van de effecten aan toonder
  • Wettelijke opdrachten die voortvloeien uit het vennootschapsrecht of andere federale en/of regionale wetgevingen die leiden tot een controleopdracht en tot de opstelling van een verslag van een externe accountant indien geen commissaris werd aangesteld (o.m. bij juridische omvorming, afschaffing of beperking van het voorkeurrecht bij het bepalen van de intrinsieke waarde van het effect, bij fusie of splitsing, of vrijwillige vereffening van een nv, bvba, cv, cva, of bij een overnamebod) – uitreiking, in het kader van de schenking van een onderneming, van een attest dat bevestigt dat de schenking betrekking heeft op een geheel van effecten dat minstens 10 % van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigt – bepaling van de waarde van de aandelen die aan het personeel geschonken zijn in het kader van een werknemersparticipatieplan (Wet van 22 mei 2001)
  • Bijstand bij de individuele en contractuele controle van de vennoten – bijstandsverlening aan de zaakvoerders/bestuurders in het kader van de alarmprocedures
  • Arbitrage- en bemiddelingsopdracht
  • Praktische toepassing van de wetgeving betreffende ondernemingen in moeilijkheden (concordaatprocedures, faillissementen, adviesverlening inzake herstructurering) – handelingen bij curatoren, advocaten en belanghebbende partijen
  • Uitoefening van een mandaat van vereffenaar, gerechtelijk deskundige
  • Aanbevelingen inzake corporate governance