Uw fiscaliteit en fiscale expertise

 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-rijksinwoners, btw en registratierechten, douane en accijnzen, lokale en regionale belastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – dwarsanalyse en globale analyse van de problematieken – begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen – opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw-voorschotten
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers – bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vra(a)g(stukk)en
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty’s
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak – nazicht van de aanslagen – opvolging van betwistingen
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelinge toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht (artikel 728, § 2, Ger. Wetboek)
 • Raadpleging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: “salary split”, alternatieve bezoldigingsvormen, aandelenopties, fiscale situatie van kaderleden en bedrijfsleiders van kmo’s, fiscaliteit 31 voor buitenlandse kaderleden die in België een opdracht uitvoeren respectievelijk van Belgische kaderleden-expatriates, optimalisering van de financiële verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennootschap
 • Analyse en beheersing van “fiscale risico’s”: het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming
 • Strategieën inzake winstverdeling
 • Vermogens- en successieplanning: uitvoering van specialistische vermogensaudits – verkoop van ondernemingen
 • Structurering van groepen van ondernemingen – fusies en overnames (“M&A”), splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscaal vrijgestelde herstructureringsoperaties
 • Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom enz.) en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
 • Grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit: vestiging van dochtervennootschappen en bijhuizen van Belgische vennootschappen in het buitenland; oprichting van dochtervennootschappen en bijhuizen van buitenlandse vennootschappen in België; de Europese vennootschap, problematiek van de belastingparadijzen 
 • Fiscale instrumenten ten dienste van onderzoek en innovatie